مقدمه:
در اجرای اصول قانون اساسی ایران، جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند "ب" اصول 2 و 12 اصل سوم، و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصول و نیز اجرای اصل 30 و بند 7 اصل 43 و ایجاد شرایط تحقق بندهای 8 و 1 این اصل و اصول دیگر و نظر به حجم عظیم اطلاعات از طرفی و نقش بلا انکار آن در کیفیت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات از طرفی و نقش امکانات اینترنت در نشر و انتقال سریع آن، پس از بررسی و مطالعه مباحث فنون کامپیوتر و شبکه های اطلاعاتی و مدیریت، دوره کارشناسی فناوری اطلاعات با مشخصات زیر تدوین می گردد.

1.تعریف و اهداف:
دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی است و هدف از آن تربیت کارشناسانی است که در زمینه مطالعه، طراحی، ساخت، طبقه بندی، استفاده و انتقال اطلاعات تبحر لازم را داشته باشند.

2.طول دوره و شکل نظام:
طول متوسط این دوره 4 سال می باشد و برنامه درسی آن برای 8 ترم طرح ریزی شده است. طول هر ترم 16 هفته آموزشی کامل، مدت هر واحد درس نظری 16 ساعت، عملی و آزمایشگاهی 32 ساعت (48 ساعت با تشخیص دانشکده) و کارگاهی 48 ساعت و طول مدت کارآموزی، یک دوره 2 ماهه می باشد.
از آنجا که دروس در سه شاخۀ سخت افزار و نرم افزار و فناوری اطلاعات ارائه می شوند، تعیین گرایش تخصصی دانشجویان پس از گذرانیدن موفقیت آمیز حداقل 75 واحد از دروس پایه و اصلی و براساس انتخاب دانشجو و هدایت و نظارت اساتید محترم راهنما صورت می گیرد.

3.واحدهای درسی:

1. دروس عمومی 20 واحد
2. دروس پایه 21 واحد
3. دروس اصلی 61 واحد
4. دروس تخصصی 29 واحد
5. دروس اختیاری 9 واحد
جمع کل واحدها 140 واحد

4.نقش و توانایی:

فارغ التحصیلان این دوره قابلیت و مهارت های زیر را خواهند داشت:
1-مطالعه، بررسی و امکان سنجی سخت افزار، شبکه و نرم افزار مورد نیاز
2-جمع آوری، سازمان دهی و طبق بندی اطلاعات
3-ایجاد و نگهداری نرم افزار های مورد نیاز مانند: پست فارسی، ابزار جستجوی اطلاعات فارسی، گفتگوی فارسی و .......
4-طراحی و پیاده سازی شبکه های محلی
5-مطالعه و بررسی ابزار مخابراتی مناسب برای انتقال اطلاعات
6-مطالعه و بررسی سیستم های نرم افزاری مناسب برای سازماندهی و استفاده اطلاعات مانند سیستمهای عامل، سیستم های بانک اطلاعاتی و ....
7-مطالعه و شناسایی شیوه های جدید برای اطلاع رسانی

5. ضرورت و اهمیت:

1- حجم عظیم اطلاعات و عدم امکان جمع آوری، سازماندهی، انتقال و استفاده آنها به شیوه های سنتی
2- نقش سرعت، دقت و صحت اطلاعات در مدیریت و عدم امان تأمین آنها بدون استفاده از تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت
3- نفوذ روزافزون تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی در جوامع بشری و لزوم ارتباط آنها به منظور اطلاع رسانی سریع
4- لزوم همگانی با جوامع بشری و استفاده از امکانات روز